Arrangementer

 

Referat  fra  møde  i  Esrum  Ældre  Klub

den  5. marts  2020.

 

Irene startede med at byde velkommen til de 63 deltagere, der sad ved bordene. Der var en særlig velkomst til foredragsholderne ægteparret Anne Grethe og Helge Rude Kristensen fra Give.

Da Hanne Stenskilde lige havde haft fødselsdag gav hun Portvin til alle, og hun fik et TILLYKKE fra hele forsamlingen.

Ulla Johansen, der står får sommerturen til Agerskov Kro i juni, meddelte at der skulle betales for turen på mødet den 2. april.

Vi sang nu nr. 30 i den røde sangbog, ” Det er i dag et vejr” af  Ludvig Holstein.

 

Nu var det tid til film og foredrag, og det var noget der fængslede os alle. Det handlede om parrets rejse i 120 dage og 22.000 km. i den sydlige del af Afrika.

Anne Grethe fortalte meget levende om turen, og Helge stod for teknikken. Billederne var utrolig flotte, og var ledsaget af dejlig musik, der var fint afstemt til de skønne billeder. Vi så meget flotte landskaber, og mange billeder af de vilde dyr samt hvorledes de sorte levede og boede i deres små landsbyer.

Vi blev alle revet væk fra hverdagen og kom ind i en helt anden verden.

Tiden fløj afsted den eftermiddag.

 

Midt i foredraget var der en lille kaffepause, og da foredraget sluttede var der klapsalver og en stor tak fra Irene for alt det storslåede, vi havde oplevet.

 

Der var lodtrækning på medlemsnumrene, og 3 medlemmer kunne gå hjem med en spændende gevinst.

 

Tiden løb fra os, og vi nåede kun at slutte med vores slagsang.

 

Grethe Steinmann

referent.

 

 

FASTELAVNSFEST  I  ESRUM  ÆLDERE  KLUB
DEN  20. FEBRUAR  2020.

Der var stort fremmøde, da der var mødt 80 medlemmer op på dagen.
Lokalet var fyldt helt op, og der skulle dækkes op til flere end til de sædvanlige.
Der var mange der havde gjort noget ekstra ud af påklædningen.

Irene bød velkommen til alle og håbede vi fik en hyggelig eftermiddag.
Vi begyndte med at synge nr. 31 ”Nu lakker det ad tiden småt”.

Derefter fik vi kaffe og te med dejlige fastelavnsboller og småkager, og snakken gik livligt.

Irene delte  en sang ud ”Dagen i dag er din min ven”, og Anne Grete sang for.

Så havde Irene igen nogle festlige vitser i ”ærmet, og smilet kom frem.

Senere fik vi pølser med brød samt en gratis øl eller vand.

Herefter var der lodtrækning, og det var flotte fastelavnsris, som Hanne havde pyntet.

Irene sluttede med en tak for i dag, og vi sang nr. 231 ”Gyldenlakken”.

Derefter sang vi vores slagsang.

Grethe Steinmann referent

 

REFERAT  AF  MØDE  I  ESRUM  ÆLDRE  KLUB

DEN  6.  FEBRUAR  2020

 

Irene indledte mødet med at fortælle, at Betty døde den 4. februar, og vi mindedes Betty med et minuts stilhed.

Herefter bød Irene velkommen til BANKO – eftermiddag, og vi sang nr. 28 ”Hvad var det dog der skete” .

Derefter drak vi kaffe med pålægsmadder og småkager.

Så gik vi over til spillet. Hanne og Anne styrede opråb m.v. Frede konstaterede at alle brikkerne lå korrekt på pladen.

Efter 4 spil var der pause, hvor man kunne købe øl og vand.

Efter endnu 4 spil var der lodtrækning på bankonumrene.

Der var mange medlemmer, der kom hjem med fine gevinster.

Irene serverede også et par festlige vitser.

Til slut sang vi nr. 16 ”Fred hviler over land og by” samt vores slutsang.

Irene minde om, at det var hyggeligt, hvis man kom udklædt til næste møde den 20/2, da det var fastelavn.

 

Der var 65 deltagere til dagens bankospil.

 

Grethe Steinmann referent
 

Referat af generalforsamling i Esrum Ældre Klub

den 23. januar 2020

 

Irene bød velkommen til de 72 fremmødte medlemmer.

Særligt velkommen til de to repræsentanter fra Ældrerådet, Kirsten B. Ambus og Nana Westergård- Nielsen, som vil fortælle om Ældrerådets arbejde.

Vi begyndte med at sige tillykke til Ragnhild og Hans, som for nylig har fejret krondiamantbryllup. Ragnhild og Hans gav et glas portvin til lejligheden.

Derefter sang vi "Det haver så nyligen regnet", og så var der kaffe/te med wienerbrødskringle.

Formanden bad om 2 minutters stilhed for at mindes 4 medlemmer, som var afgået ved døden i det forløbne år.

Irene spurgte herefter om der var emner til dirigent. Det var der ikke, og bestyrelsen foreslog Leif Ellegaard.

Punkt 1,  Leif Ellegaard modtog valget, gennemgik dagsordenen og gav ordet til formanden.

 

Punkt 2,  Irene fremlagde beretningen for året, der var gået. Så gik det år, og det har været et godt år. Der er kommet flere nye medlemmer i 2019, men der har desværre også været nogle, der holder op i foreningen af den ene eller den anden grund.

Irene orienterede om arrangementer i 2019:

 

Året startede med den traditionsrige nytårskur, hvor Nellie og Frank Samuelsen underholdt med musik og sang.

Først i februar var der bankospil. Fastelavnsarrangement. Græsted Rotary Klub havde inviteret til syngepigeshow i Blistrup. Vildmarksshow v. Søren Ervig. Først i april var der igen bankospil. Allan Vendeldorf holdt foredrag om Fuglehans fra Helsinge og sin bedstefars hus.

Modeopvisning af hhv. Ilse Lykke og Tøjeksperten fra Helsinge. Afslutning af forårssæsonen med et arrangement på Tingbakken. Løvspringstur med middag på Lynge Kro og kanalrundfart i København. Startfest på Tingbakken efter sommeren.

Bedemand Dennis Tobiasen fortalte om "Det at være bedemand" og om hans ophold blandt børn i en flygtningelejr i Bethlehem by på Vestbredden. Løvfaldstur rundt i Nordsjælland og kaffebord på Ølsted Kro. Kim Greiner underholdt med et foredrag om Christianshavns kroge.

Den 7. november var der bankospil. Anne Morgenthaler Echwald fortalte om sit ophold i Nordkorea i halvfjerdserne. Julehygge, hvor vi begyndte med eftermiddagsgudstjeneste og luciaoptog (Esbønderup børnehave) i Esbønderup kirke og derefter julehygge på Tingbakken.

Juleafslutning på Gerlev Kro.

I bestyrelsen siger vi tak for et godt fremmøde og håber på et lige så godt år i 2020.

Bestyrelsen vil gøre sit til, at Ældreklubben fortsat vil være et sted, som medlemmerne glæder sig til at komme til.

Irenes beretning blev enstemmigt vedtaget med akklamation.

Punkt 3,  Kassereren gennemgik regnskabet. Hertil var der ingen kommentarer, og regnskabet blev godkendt med akklamation. Kontingentet forblev uændret.

 

Punkt 4, Bestyrelsesmedlem Hanne Stenskilde blev enstemmigt valgt for en ny 2-årig periode, og bestyrelsesmedlem Inge Blok blev ligeledes enstemmigt valgt for en ny 2-årig periode.

 

Punkt 4a,  Betty Ellegaard har på grund af sygdom set sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen, og Lone Petersen, som hidtil har været supleant, har været villig til at træde ind i bestyrelsen. Ændringerne blev godkendt.

 

Punkt 5,  Anne-Lise Nielsen er villig til at indtræde som supleant og blev enstemmigt valgt hertil.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Irene Olsen                         Formand

Hanne Stenskilde                Næstformand

Inge Blok                            Kasserer                             

Grethe Steinmann               Referent

Lone Petersen                     Medlem        

 Anne Hansen                     Suppleant

 Anne-Lise Nielsen             Suppleant

 

Punkt 6,  Bilagskontrollant Lilly Hansen blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

 

Punkt 7,  Som stedfortræder til bilagskontrollant blev genvalgt Anne-Grete Jensen

 

Punkt 8,  Intet.

 

Punkt 9,  Eventuelt.

Irene udtalte en stor tak til Betty for hendes tid i Ældreklubben. Betty blev valgt ind i bestyrelsen i 2013 og samme forår også valgt til referent af klubbens sammenkomster. Tak til Betty for hendes store indsats og for hendes arrangement af udflugten til Lynge Kro og Kanalrundfarten sidste sommer - En dejlig tur. Irene ønskede Betty god vind fremover, og Betty fik overrakt en buket blomster.

Også stor tak til Leif Ellegaard for hans hjælp og indsats for klubben.

Betty fik ordet og forklarede sin situation som terminalpatient. Betty udtrykte stor tak for at være med i Ældreklubben og sagde tak til alle klubbens medlemmer.

Hanne Stenskilde fik herefter ordet og udtrykte en stor tak til Irene for at have været formand for Ældreklubben i 10 år. Vi er glade for Irenes store arbejde for klubben, og som tak overrakte Hanne en flot buket blomster til Irene.

Undervejs gav Irene et par vitser og der blev holdt en pause, hvor Ældreklubben gav gratis øl og vand til alle.

Inden afslutningen blev der trukket lod på medlemsnumrene om 3 sæt led-lys.

Irene takkede for god ro og orden, og man sluttede med at synge "Jeg elsker den gamle den vaklende rønne" og vores slagsang.

Orientering om Ældrerådets arbejde.

Kirsten B. Ambus og Nana Westergård-Nielsen, der er medlemmer af Ældrerådet i Gribskov kommune, er kommet for at fortælle om Ældrerådets arbejde.

Kirsten B. Ambus begyndte med at sige tak fordi de måtte komme og gøre opmærksom på rådets arbejde.

Ældrerådet skal høres i alle forhold, der har med ældre at gøre, og kan desuden af egen drift tage generelle emner op om ældres forhold.

Ældrerådet i Gribskov har f.eks. afgivet udtalelse om demens.

Rådet varetager opgaver på alle områder/emner, som man kommer i berøring med, når man som ældre får brug for hjælp og pleje. Der bliver sagt mange kønne ord, men måske mangler der lidt handling.

Ældrerådet har rimelig god kontakt til Gribskov kommunes udvalg for Ældre.

Plejecenter Toftebo i Esbønderup nedlægges i løbet af indeværende år. En del af aflastningspladserne er foreslået flyttet til Helsingegården.

Nana Westergård-Nielsen fik ordet. Ældrerådet er en slags vagthunde overfor Byrådet. Nana har særligt interesseret sig for boliger og bofællesskaber (seniorboliger).

Det blev præciseret, at det er vigtigt med kvalificeret pleje i den sidste tid.

Nana vil gerne arbejde med OK-fonden om nye tiltag.

Kirsten og Nana efterlyste kommentarer/ønsker fra forsamlingen:

Det blev fremført, at der mangler boliger i både Esrum og Esbønderup, meget gerne lejeboliger.

Rengøring hver 14. dag - og fremover hver 3. uge - er alt for lidt for f.eks. terminalpatienter.

Gribskov kommunes ældrepleje er langt under, hvad man kan ønske sig.

Kirsten B. Ambus nævnte, at man fra kommunen får det svar, at hvis borgerne har brug for det, så vil de blive visiteret til det.

Der bør særligt være blik på demenspleje og aflastningsmuligheder.

Hvorfor lukkes Toftebo? Bygningerne er utidssvarende og kræver vedligeholdelse. En borger udtalte, at man burde vente med lukning af Toftebo til der var fremkommet nogle flere og bedre aflastningspladser.

Med hensyn til Toftebo var der forskellige udsagn:

Nogle havde kendskab til borgere, der har været godt tilfredse med aflastningen og træningsmulighederne på Toftebo,

nogle kender til borgere, der har været utilfredse med opholdet på Toftebo, og

nogle borgere har været alt for lang tid på Toftebo inden, der er blevet en ledig plejehjemsplads.

Det blev nævnt, at man bør se på mulighederne for indretning af de nye Sundhedshuse. 

 

Grethe Steinmann

Referent

 

REFERAT  AF  MØDE  I  ESRUM  ÆLDRE  KLUB
TORSDAG  DEN  9.  JANUAR   2020.

Irene bød velkommen til de 79 deltagere, og hun ønskede først et godt nytår til alle, og en særlig velkomst til Nellie og Frank Samuelsen fra Blistrup. De ville underholde med sang og musik, og det var nu blevet en hyggelig tradition gennem flere år.
Irene fortalte derefter, at Ulla Johansen og Preben Jørgensen har arrangeret en tur til det sønderjyske inkl. ophold på Agerskov Kro den 17/6 til 20/6 2020. Prisen bliver 3,000,00 kr. pr. person på dobbeltværelse, og tillæg 600,00 kr. for enkeltværelse. Der er 30 pladser endnu i bussen.
Vi sang nr. 79 ”Vær velkommen Herrens år”, og derefter blev der serveret kaffe med hjemmebagte boller.

Nu underholdt ægteparret Samuelsen med mange hyggelige numre:

”De gør det allesammen bedre end mig”
”Doktor Hansen”
”Næstehærlighed” - Pastoren er på vejen hjem
”Ung pige med specielle evner”  Lille Karen
”Dengang far han var dreng” - Troels Trier
”Kærligheden og sømanden”
”Kærligheden og slagteren”
”Kærligheden og bageren”
”Kærligheden og Erna (kok)”
Kærligheden og en konto der var ribbet”
”Livets store spørgsmål” - tager de dankort i himlen osv.”
”Sejt at være ungkarl”.

Irene gav os et par vitser.

Så var der pause med portvin og hjemmebagt kransekage.

Nellie gav en vits, og fortsatte med sang og musik:

”Enkefru Beate”
”En lille pige i flade sko” - i en opdateret udgave
”Lord Snobby”
”Hver gang det bliver november - julegaverne”
”Ud at køre – langturschauffør med hans Scania Vabis – Hans Christian”
”Det kan være et problem at have penge”
”Sangen om de 18 svaner” - alle sang med på sangen af Cornelis Vreeswijk og ABBA.
Nellie og Frank sluttede med ”Oda, Elvira og Nero” - Vandkunstens lille café.

Der var nu lodtrækning på medlemsnumrene.

Irene sagde tak for i dag, og vi sluttede med at synge nr. 67, ”Dejlig er jorden”.

Til sidst vores slagsang.

Grethe Steinmann

 


Udskriv