Love

L O V E
FOR
ESRUM
ÆLDRE KLUB

 

1.

 

Foreningen navn:  ESRUM ÆLDRE KLUB.

 

2.

 

Foreningens virkemåde er: at samle foreningens medlemmer til møder, foredrag, fester, udflugter og lign.

 

 

3.

 

Som medlem kan optages alle folke–og førtidspensionster samt efterlønsmodtagere i Esrum og omegn.

 

4.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf kan de 3 med-

lemmer vælges uden at være pensionister. Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Der afgår hvert år 2 henholdsvis 3 medlemmer blandt bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

 

5.

 

Formanden leder foreningens drift samt bestyrelsesmøder og repræsenterer foreningen udadtil. Kassereren modtager

indbetalinger og sørger for betaling af udgifter samt fører medlemsliste. Formanden og kassereren har i fællesskab tegningsret for foreningen.

 

6.

 

Foreningen afholder en årlig generalforsamling i januar

måned. Regnskabet følger kalenderåret. Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger det reviderede  regnskab. Det årlige kontingent fastsættes.

 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen,, skal indgives til bestyrelsen senest 14 dage før geeralforsamlingen.

 

7.

 

Foreningen kan kun nedlægges på en ekstraordinær

generalforsamling med kun det ene punkt på dagsordenen. Ved nedlæggelsen skal Esrum ældre klubs eventuelle overskud tilfalde almennyttige formål i Esrumområdet,

efter nærmere aftale.


Esrum, den 24. januar 2002.


ESRUM ÆLDRE KLUB er stiftet den 16. oktober 1968.